Succes med øget fagligt niveau

Succeshistorie om
Grønhøjskolen i Randers

“At sænke måltallene med 15% i løbet af blot 9 måneder, med en så beskeden indsats – det må da siges at være en succes!!

Grønhøjskolen er en helt almindelig folkeskole, 4 skoler, der er sammenlagt til én, men med store udfordringer og et lavt karaktergennemsnit.

Fra 2014 til 2016 var måltallene for Grønhøjskolens 9´ende klasses afgangselever så lav, at den lå blandt de 120 skoler i Danmark, med det laveste karaktergennemsnit. I løbet af blot 9 måneder forandredes dette og det endda med en klasse, som ingen havde de store forhåbninger til…
Løsningen for Grønhøjskolen i Randers hed hypnose. 

Det krævede en visionær skoleleder og en del mod….

  • Og det havde Peter Sabroe.

9´ende klasse klarede sig godt til eksamenerne. Faktisk lykkedes det Grønhøjskolen at hæve deres måltal med hele 15% i løbet af blot 9 måneder…

Det er da en succeshistorie, der vil noget!!

Skal jeres skole også være en del af successen?

Grøhnøjskolen deltog i DM i Skoleudvikling i 2017 med udgangspunkt i vores projekt 🙂 Læs mere her

“Som skoleleder er jeg altid på jagt efter ting som kan gøre vores undervisning og lige præcis vores resultater bedre. 
Vi har nu sænket vores måltal fra 52 til 21. Det vil sige, at vi har nu langt færre af det man kalder “svage elever”. Det er ret godt gået. Vi kan jo se, at hypnoterapien virker!
Og hvis vi med så enkle redskaber og på så kort tid, kan hjælpe eleverne til det, så kommer vi da rigtig langt på en rigtig let måde”

Citat: Peter Sabroe, skoleleder

Feedback fra Grønhøjskolen

modtaget kort før sommerferien 2017 


Hej Tonny
Eleverne i 9a har overstået deres eksamen. Det er gået godt og over forventning. Overordnet har klassen et måltal (procent af elever som har under 4 i gennemsnit i dansk eller matematik) på 36,4 procent, hvor det de 3 foregående år ligger på et gennemsnit på 52,3 procent – det er super godt gået og er selvfølgelig blevet nævnt af Peter både til elevernes translokation og lærernes afslutning. I de mundtlige eksamensfag har de fleste elever fået en karakter højere end i årskarakteren – De elever som tidligere har haft angst ved fremlæggelser gennemførte alle eksaminer. Teamet omkring 9a er selvsagt mega stolte over eleverne og sig selv. 
Fordi skolen har ligget med bekymrende måltal, er vi de kommende tre år med i et projekt, som tildeler skolen 1,3 mil kr. om året, hvis skolen kan forbedre måltallene med 5 procent om året – altså fra de 52% til 47%->42%->37% over de næste tre år. Med det resultat 9a kom ud med i år, ser det jo ud som muligt . 
9a har haft en ugentlig session med gruppe-hypnoterapi i perioden fra 21. september – 22. maj. De første uger for hele klassen og efter efterårsferien på hold med piger og drenge hver for sig.
Den 22. maj, inden læseferien, besvarede eleverne i 9a spørgeskema som i september – dog med de 2 sidste spørgsmål ændret fra ønske om forandring til, om de kan anbefale hypnose til andre klasser (en score på 7,8 på 0-10 skalaen, enorm positivitet), og hvad de har lært af at lave hypnose sessionerne. 
Sammenfattende er elevernes svar: Jeg har lært at berolige mig selv, at slappe af, at have nemmere ved at falde i søvn, at få ro i sindet, at stole mere på mig selv, har lært at styre mit temperament, ikke være så nervøs, kan gå mere ind i mig selv, tror på hypnose, jeg har lært meget og mange forskellige ting om mig. 
I kommende skoleår bliver der hypnoterapi på 9. årgang samt et mere langsigtet tiltag, nemlig i 7. årgang.

 

God sommer – venligst Bente, Grønhøjskolen.

 

Succeshistorie om Småskolen Søgårdhus

– Vi har ALTID haft troen på vore unge – NU tror de på sig selv.
//Af Berit Johannsen, souschef Småskolen Søgårdhus.

Brug af hypnose og hypnoterapi i skoleverdenen

Baggrunden for implementering af pædagogisk hypnose på Småskolen Søgårdhus tager afsæt i erfaring med unge, som har modtaget behandling med hypnose og hypnoterapi hos Hypnose Syd i Aabenraa (Tonny Læbel er ejer af Hypnose Syd og af epIQ Learning) med henblik på at få skabt den forandring, de ønskede i deres liv. Konkrete problemstillinger har været angst, uro og social angst, hvilket med succes er blevet behandlet. Dermed ikke sagt, at behandling med hypnose og hypnoterapi har stået alene – processen har også været omfattet samtaler mellem den unge og lærerne/pædagogerne ved Småskolen Søgårdhus, herunder guidning og vedholdenhed omkring nye strategier, som skulle tages i anvendelse.

Vi er altid meget åbne for nye indgangsvinkler i arbejdet med vore unge og leder efter den rette ”nøgle” til udvikling. Vi er undersøgende, men også meget kritiske omkring nye tiltag. Vi mener, at vi har været meget grundige i vore overvejelser omkring at arbejde med implementering af pædagogisk hypnose ved Småskolen Søgårdhus.

August 2017 har vi inviteret epIQ Learning til at holde et oplæg for både unge og medarbejdere om hypnosens anvendelse og effekt, herunder hvordan man kan anvende dele fra hypnoterapien til at skabe positiv forandring.

I dette oplæg præsenterede epIQ Learning også deres samarbejde med Grønhøjskolen i Randers. Grønhøjskolen er en af de 120 skoler, der er inviteret med i undervisningsministeriets pulje for ”Løft af svage elever”. Grønhøjskolen er den første folkeskole, som bruger dele fra hypnoterapien til at skabe bedre trivsel og bedre faglige resultater. Grønhøjskolen har haft særligt fokus på: at tro på egne evner, at berolige sig selv, koncentration, hukommelse og eksamensangst. Implementering af hypnose på deres skole har øget elevernes personlige og faglige kompetencer. Derudover har hypnoterapi givet indsigt i følelsernes sprog, samt givet en ny tilgang til det at skabe forandringer.

Samarbejdet med epIQ Learning og resultaterne fra Grønhøjskolen i Randers, både inspirerer og motiverer os til at implementere brug af hypnose og hypnoterapi i undervisningen.

Da vi erfaringsmæssigt har kendskab til den unges indlæringsvanskeligheder qua de opvækstvilkår og sociale udfordringer den unge har været del af gennem livet ser vi brugen af de hypnoterapeutiske teknikker, som et alternativt pædagogisk redskab i arbejdet med den unge.

Den primære målsætning er, at lære den unge at bringe sig selv i ro, og endnu vigtigere at være i roen. Flere af vore unge er så urolige, at de har søvnbesvær, angst ol. For at kunne være med sig selv bruger de afledninger. Eksempler herpå kan være at ryge cigaretter, drikke alkohol, tage stoffer, spille ukontrolleret meget computer, komme med løgne osv. De afleder sig fra deres egentlige behov. Vi indgår dialog med den unge om, hvad disse tillagte vaner kan føre til. Men vi lærer også den unge, at finde ind i sit egentlige behov.

Her bruger vi dele fra hypnoterapien, nemlig 1-2-3 processen:                     

                                                                 1 – Identificerer følelsen

                                                                 2 – Identificerer årsagen

                                                                 3 – Laver en liste over tilfredsstillende respons
                                                                      (hvad kan der gøres/sættes i stedet?)

Samtidig vil vi arbejde med, at den unge bliver mere koncentreret, fokuseret og får troen på egne evner – alt med øje for at optimere den unges trivsel og højnelse af selvværdet, som uden tvivl baner vejen mod styrkelse af den unges faglighed.

Målsætningen er, at medvirke til at de finder mod og får troen på, at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende prøver og påbegynde en ungdomsuddannelse.

Der har været tilbud til de unge og medarbejdere omkring et behandlingsforløb hos epIQ Learning. I perioden september – november 2017 har 4 unge og 4 medarbejdere gjort brug af dette tilbud. Forløbene har været individuelle, dog har forløbene med de unge hos epIQ Learning været i samarbejde med lærer/pædagog fra Småskolen Søgårdhus og med accept fra forældrene og sagsbehandlere. Det har været af stor betydning, at kunne følge den unge i processen, herunder at støtte op omkring nye strategier, som skulle tages i anvendelse.

I perioden oktober – december 2017 har 5 medarbejdere uddannet sig indenfor pædagogisk hypnose, hvilket betyder at de må bruge dele af hypnoterapien i det pædagogiske arbejde med vore unge. Yder-ligere har 2 af disse medarbejdere efterfølgende uddannet sig til hypnotisør og hypnoterapeut.

For at synliggøre, at pædagogisk hypnose er et tilbud ved Småskolen Søgårdhus har vi valgt at lave det til et frivilligt eftermiddagsprogram en gang ugentligt. Først i perioden fra uge 03-06 2018 som introduktion, hvor de unge får indsigt i, hvad pædagogisk hypnose er, herunder hvilken positiv forandring det kan give dem. Dernæst i perioden uge 08-13 2018, som et tilbud om et forløb. Vi arbejder med visualiseringer og afslapning, som er medvirkende til at åbne op for den unges kontakt med sig selv. Samtidig giver vi hypnotiske forslag dvs. vi kommer med positive forslag til den unge, som er særlig medvirkende til at skabe forandring, samtidig motiverende for at holde fast i den nye, positive kurs. Vi har haft rigtig gode forløb med nysgerrige, undrende og motiverede unge, hvor flere gerne vil påbegynde et forløb som hjælp til at få skabt den forandring, de ønsker for en bedret tilværelse.

At implementere nye tiltag tager tid og i og med at det er på frivilligt basis lægger her-og-nu interessen sig. Vi er reflekterende, om det er intensiviteten af forløbene, herunder at den unge kommer mere i kontakt med sig selv, som er årsag til fravalget eller om det regulært er manglende vedholdenhed og hurtige tendenser til at tilvælge nyt, som vi i hypnoseverdenen kalder ”afledninger”.

I perioden uge 15-24 2018 afholdes en gang ugentligt gruppesessioner i skolens cafémed målsætning om øget faglighed og troen på egne kræfter – alle unge og medarbejdere kan frivilligt tilslutte sig. I takt med lyden af den stille og rolige musik i baggrunden lægger der sig en helt naturlig ro i lokalet – og ikke mindst hos den enkelte unge. Utrolig fantastisk at opleve dette set i lyset af den indre uro vore unge ellers har iboende. Det er tydeligt, at de unge vil det – under sessionerne oplever vi en samhørighed blandt de unge, de giver plads og rum til hinanden. De lykkes med at finde ind i roen, samt være i den – deres egen indre ro.

😀💪

Vi mærker en markant forandring – meget mere ro, øget selvværd og overskud.

I dagene, hvor folkeskolens 9. klasses afsluttende prøver afholdes er alle eleverne bare parate – de kommer alle op, hygger ved morgenbordet og tager oplagte og spændingsfyldte afsted. De er så meget i ro og i kontakt med sig selv. Dette er en markant ændring.

Vi har ALTID haft troen på vore unge – NU tror de på sig selv.

Yderligere har vi i perioden uge 17-23 2018 kørt et individuelt forløb med en af vore elever. Den unge er testet ordblind, hvilket har været udfordrende for eleven op gennem hele skolegangen. Ved brug af hypnose lykkes det eleven at afslutte folkeskolens 9. klasses prøver med beståede karakterer i mundtlig dansk – en kæmpe sejr.

En dag i juni 2018 blev en fantastisk dag på Småskolen Søgårdhus – vi har prøve i mundtlig dansk med fantastiske resultater – et 4-tal, to 7-taller, et 10-tal og et 12-tal. Helt ekseptionelt set i lyset af at det er specialklasseelever med mange skoleskift, en enkelt smidt ud af børnehaveklassen og øvrige med massivt skolefravær op gennem skolegangen.

Gennem analyse af vore måltal ses en markant ændring i karaktererne, hvor resultaterne i de mundtlige prøver ligger 1-2 karakterer højere end standpunktskaraktererne givet december 2017 – altså før implementering af hypnose.

Tilgangen til vore unge mennesker er af største betydning, men dette kombineret med brug af hypnose og dens redskaber har i den grad vist en positiv og hurtig effekt til fremme for optimering af både faglig og social udvikling.

Skolemiljøet er forandret – vi er bevidste om, hvad der skaber forandring – at så frø og plante håb

Med venlig hilsen

Berit Johannsen

Småskolen Søgårdhus

Flensborg Landevej 23

6200 Aabenraa

KONTAKT OS